Najczęściej kupowane

Informacje

Producenci

Promocje

Tagi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MYDIVE.PL

I. Postanowienia ogólne

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX. Gwarancja produktu

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

XI. Prawo odstąpienia od umowy

XII. Własność intelektualna

XIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

XIV. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.mydive.pl prowadzony jest przez Jakuba

Koncytowicz wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SCUBA JAKUB

KONCYTOWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw

gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.

Przemysłowa 10, 40-020 Katowice, NIP: 6342351415, REGON: 240083520, adres

poczty elektronicznej (e-mail): sklep@mydive.pl, tel. +48 510 058 200.

2. Sklep www.mydive.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep

www.mydive.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania

umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także

tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług

Elektronicznych Sklepu www.mydive.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień

niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z

Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep www.mydive.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci

Internet na terenie Polski, w innych krajach Unii Europejskiej oraz w wybranych krajach

poza granicami Unii Europejskiej.

7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz używane, wolne od wad prawnych i zostały

legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr

144, poz. 1204 ze zm.),

b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz

inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej

www.mydive.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej

www.mydive.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w

systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy

w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.mydive.pl

9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Jakub Koncytowicz wykonujący działalność

gospodarczą pod firmą SCUBA JAKUB KONCYTOWICZ, ul. Przemysłowa 10, 40-020

Katowice, NIP: 6342351415, REGON: 240083520.

10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

korzystająca z Usługi Elektronicznej.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez

Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży

Produktu ze Sprzedawcą.

15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i

otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji

pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych

a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b) prowadzenie Konta w Sklepie,

c) korzystanie z Newslettera.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na

warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści

reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez

Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w

Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia

Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z

chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera

zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,

którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności

intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w

rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna

określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych

polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne

elementy. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić obowiązek

zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju

przeznaczenia. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez

Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie,

które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez

Klienta Zamówienia.

4. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

5. Zamówienia można składać:

a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep

www.mydive.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mydive.pl,

c) telefonicznie pod numerami: 510058200 lub 606383915.

ELEKTRONICZNYCH

6. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu

tj. od 10:00 do 18:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00, soboty,

niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

7. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta,

Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie

jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego

Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji

następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

 niniejszy Regulamin.

c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 7 lit. b)

zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub

faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

c) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności

(Przelewy24.pl),

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym.

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer

96 1050 1214 1000 0022 9188 3631 (ING Bank Śląski S.A.) SCUBA JAKUB

KONCYTOWICZ, ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice, NIP: 6342351415. W tytule

przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności

danych adresowych.

4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient

dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy

płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego

przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego

5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie

3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są

uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost-u

lub firmy kurierskiej (DPD).

3. Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: ul. Przemysłowa 10, 40-020

4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy

Produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych.

b) Czas kompletowania Produktu nieprefabrykowanego (według specyfikacji Klienta)

wynosi od 20 do 40 Dni Roboczych.

c) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego

deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni

Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze

ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez

wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mydive.pl

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o

charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza

Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po

bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem

odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia

złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej

w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

1. Wszystkie nowe Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta

obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od Produktu, wynosi od 12 do 24

miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub

ELEKTRONICZNYCH

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego

Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w

ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego

żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@mydive.pl lub pisemnie na adres: ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice.

c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia

nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i

przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na

adres: ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice.

e) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez

Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie

reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa

koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem

Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sklep@mydive.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności

dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia

nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i

przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail

Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez

Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od

niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w

terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a

Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega

zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu

takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału,

ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od

dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

wypadku Umowy Sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i

Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy

swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.mydive.pl

korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Jakuba Koncytowicz

wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SCUBA JAKUB KONCYTOWICZ,

adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 10, 40-

020 Katowice, NIP: 6342351415, REGON: 240083520. Usługobiorca ponosi pełną

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia

jakiejkolwiek zawartości strony www.mydive.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody

Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość

strony www.mydive.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego

Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów

niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem

niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny

i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami

udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty

części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób

płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub

uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą

wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie

ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od

momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za

opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie

będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty

przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub

uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do

ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze

skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy

niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w

miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą

rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego

zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby

niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy

sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)

będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z

przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr

43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)

niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze

względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych

sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie

sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).

Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy

ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu

postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę

za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej

pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Druk reklamacji oraz odstąpienia od umowy dostępny TUTAJ


}