Najczęściej kupowane

Informacje

Producenci

Promocje

Tagi

POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Postanowienia ogólne
II. Cel i zakres zbierania danych
III. Podstawa przetwarzania danych
IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
V. Pliki „Cookies
VI. Postanowienia końcowe
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu
www.mydive.pl jest Jakub Koncytowicz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą
SCUBA JAKUB KONCYTOWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do
doręczeń: ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice, NIP: 6342351415, REGON:
240083520, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@mydive.pl, zwany dalej
"Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204
ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej
litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu
www.mydive.pl.
II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do
celów księgowych, celów marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Klientem
oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
a) Imię i nazwisko, firma
b) Data urodzenia,
c) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
d) Numer telefonu,
e) NIP,
f) Adres e-mail.
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania
przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą
elektroniczną.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia
przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu.
III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się
konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane
dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu
zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych.
b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną
lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie
osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach
podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych
będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed
zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem
Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ
ICH POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@mydive.pl
V. PLIKI "COOKIES"
1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy
ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie.
W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz
„analityczne”.
a) Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy
przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia
przez Usługobiorcę.
c) Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy
w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies
gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie
strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie
wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych
danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze
Sklepu.
4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
postanowienia Regulaminu Sklepu www.mydive.pl oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego.


}